Algemene voorwaarden

1. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden (hieronder verder aangeduid als AV) zijn van toepassing op alle overeenkomsten inzake verhuur en opdrachten door CBS de Wendakker met huurders gesloten en betreffen de in deze algemene voorwaarden genoemde instrumenten tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

2. Definities

In deze AV wordt verstaan onder: Verhuurder: CBS de Wendakker te Zwolle. Verder aangeduid als de Wendakker. Huurder: de natuurlijke of rechtspersoon die op basis van een overeenkomst apparatuur huurt van verhuurder voor een bepaalde periode. Instrumenten: alle (elektrische) muziekinstrumenten alsmede aanverwante zaken die verhuurder voor verhuur beschikbaar stelt, alsmede alle bij voornoemde zaken behorende accessoires, bekabelingen en verpakkingsmaterialen.

3. Huurperiode

De instrumenten worden verhuurd voor een bepaalde periode van minimaal 1 week ofwel 7 dagen. De huurperiode vangt aan op het tijdstip waarop de volgens de overeenkomst gehuurde instrumenten het magazijn van verhuurder verlaat en eindigt op het tijdstip waarop de gehuurde instrumenten weer terugkomt in dat magazijn, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

4. Tarieven

De huurder wordt geacht de door verhuurder gehanteerde verhuurtarieven te kennen en daarmee akkoord te gaan. Huurder dient de huurprijs via ideal en volledig vòòr aanvang van de huurperiode te voldoen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen wordt.

5. Annulering

Indien huurder bij verhuurder een optie heeft genomen op te huren instrumenten en vervolgens van huren daarvan wenst af te zien gelden de volgende annuleringsbepalingen. Indien huurder de voorgenomen huurovereenkomst eerder dan op de zevende dag vòòr de aanvang van de huurperiode is huurder 25% van de huurprijs verschuldigd; later dan de zevende dag vòòr de aanvang van de huurperiode is huurder de volledige huurprijs verschuldigd.

6. Legitimatieplicht

Alvorens de huurovereenkomst met huurder aan te gaan kan verhuurder de huurder verplichten zich te legitimeren door het tonen aan verhuurder van één of meer rechtsgeldige legitimatiebewijzen.

7. Gebruik

De huurder zal de instrumenten uitsluitend gebruiken voor het doel waarvoor deze gefabriceerd is. De huurder zal met de instrumenten omgaan als een goed huisvader en zal tevens zorg dragen voor passende en veilige opslag. Huurder is verplicht te allen tijde aan een door verhuurder gemachtigde vrije toegang te verschaffen tot gebouwen, erven of andere plaatsen waar de gehuurde apparatuur zich bevindt om de toestand van die instrumenten te laten inspecteren.

8. Vervoer

Huurder vervoert de door hem gehuurde instrumenten geheel voor eigen rekening en risico.

9. Werking

9.a. De huurder verklaart zich ervan te vergewissen dat hem de instrumenten in goede conditie af magazijn van verhuurder wordt geleverd. Door het aangaan van de huurovereenkomst verklaart huurder bekend te zijn met de werking van de instrumenten en erkent huurder dat de door hem gehuurde instrumenten beantwoordt aan het doel waarvoor hij de instrumenten huurt.

9.b. Indien zich tijdens de huurperiode een storing in of aan de gehuurde instrumenten voordoet, dient huurder dit direct te melden aan de verhuurder. Het is huurder niet toegestaan zelf storingen te verhelpen en/of reparaties uit te voeren aan de gehuurde instrumenten, tenzij zulks uitdrukkelijk schriftelijk tussen partijen is overeengekomen. Indien storingen of gebreken in of aan of van de gehuurde instrumenten niet direct of in het geheel niet worden gemeld aan de verhuurder is huurder volledig aansprakelijk voor alle schade die daarvan het gevolg zal zijn.

10. In gebreke zijn en schadevergoeding.

10.a. De instrumenten moeten door de huurder aan het magazijn van verhuurder worden afgehaald, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Indien huurder niet tijdig op het overeengekomen tijdstip van de aanvang van de huurperiode het door hem gehuurde afhaalt is zulks geheel voor zijn eigen rekening en risico. De huurprijs is te allen tijde verschuldigd over de schriftelijk overeengekomen huurperiode.

10.b. De instrumenten moeten door huurder aan het magazijn van verhuurder worden teruggebracht uiterlijk op de datum waarop de overeengekomen huurperiode eindigt, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Indien huurder niet uiterlijk op die einddatum de gehuurde instrumenten teruggebracht heeft, om welke reden dan ook, alsook in geval van beschadiging aan de instrumenten, door welke oorzaak ook, is de huurder daardoor in gebreke zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling vereist is. Als dan is de huurder, onverminderd zijn overige verplichtingen jegens de verhuurder, aan de verhuurder een schadevergoeding verschuldigd. Bij niet tijdige terug bezorging bedraagt deze schadevergoeding de huurprijs per week voor 1-7 dagen te laat en bij meer dan een week de huurprijs voor een maand. Ingeval van beschadiging van de instrumenten is huurder de kosten van herstel van die beschadigingen als schadevergoeding verschuldigd alsmede de huurprijs per week voor elke week die met dat herstel gemoeid zal zijn vermeerderd met 50% van die huurprijs.

10.c. Indien verhuurder ten gevolge van te late terug bezorging door huurder en/of ten gevolge van beschadiging aan de instrumenten een hoger bedrag aan schade mocht lijden dan het bedrag van de schadevergoeding die door huurder op grond van het bepaalde in het voorgaande lid, 10.b., van dit artikel verschuldigd zou zijn, zal verhuurder het recht hebben dit meerdere bedrag aan schadevergoeding eveneens van huurder te claimen.

11. Meldingsplicht

In geval van diefstal of verlies van, of schade aan de instrumenten is huurder verplicht hiervan terstond melding te doen aan de verhuurder. Tevens zal de huurder in geval van diefstal of verlies of in geval van molestschade hiervan terstond aangifte doen bij de politie van de gemeente waarin die diefstal dan wel molestschade zich heeft voorgedaan en een kopie van die aangifte terstond aan de verhuurder doen toekomen. Indien huurder de in dit artikel genoemde verplichtingen niet nakomt is hij gehouden tot vergoeding van alle schade aan verhuurder die het gevolg zal zijn van de hiervoor genoemde gebeurtenissen.

12. Verzekeringen

De huurder verklaart zich door ondertekening van de overeenkomst bekend met het feit dat door hem gehuurde niet verzekerd is vanaf het moment waarop de instrumenten het magazijn verlaten.

13. Schade

13.A. Alle schade die tijdens de huurperiode aan de instrumenten is ontstaan, ongeacht de oorzaak of de toedracht daarvan, is voor rekening van de huurder indien en voor zover vergoeding van die schade niet is gedekt door enige door de huurder afgesloten schadevergoeding.

13.B. De verhuurder is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade die ontstaat gedurende de huurperiode als gevolg van het niet of niet naar behoren of niet naar verwachting functioneren van de gehuurde instrumenten of die wordt toegebracht aan personen en/of zaken door of bij het werken met de gehuurde instrumenten.

14. Weigeringsrecht verhuurder

Verhuurder heeft te allen tijde het recht om zonder opgaaf van redenen een huurovereenkomst niet aan te gaan.

15. Gebruik door derden

Het is huurder niet toegestaan de gehuurde apparatuur aan derden te verhuren of in bruikleen af te staan, al of niet tegen vergoeding.

16. Bijzondere bepalingen

Geen bijzondere bepalingen van toepassing.

Door deze website te gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Lees ons cookiebeleid